Hallitus 2019

Puheenjohtaja: Meeri Heimo

Varapuheenjohtaja: Heta Ekman

Sihteeri ja nettisivuvastaava: Kuura Ahola

Rahastonhoitaja: Hanna Vikström

Kirjanpitäjä: Anni-Sofia Katila

Tiedottaja: Roosa Autio

Vakiotuntivastaava: Ronja Saaresaho

Hallituksen rivijäsen: Laura Pietikäinen

Jäsenrekisterivastaavina toimivat Meeri Heimo ja Laura Pietikäinen.

Vanhat hallitukset

2018 

Puheenjohtaja: Laura Pietikäinen

Varapuheenjohtaja: Heta Ekman

www- ja sähköpostivastaava: Anne Piittinen

Sihteeri: Tuuli Pietilä

Rahastonhoitaja: Hanna Vikström

Kirjanpitäjä: Anni-Sofia Katila

Tiedotus- ja leirivastaava: Meeri Heimo

Vakiotuntivastaava: Ronja Saaresaho

Hallituksen rivijäsen: Veera Korhonen

2017

Puheenjohtaja: Laura Pietikäinen

Varapuheenjohtaja: Heta Ekman

Sähköpostivastaava: Noora Turunen

Webbivastaava: Anne Piittinen

Rahastonhoitaja: Anne Piittinen

Kirjanpitäjä: Anni-Sofia Katila

Tiedotusvastaava: Meeri Heimo

Vakiotuntivastaava: Ronja Saaresaho

Jäsenvastaava: Hanna Vikström

Hallituksen rivijäsenet: Veera Korhonen, Saija Tanttu, Tuuli Pietilä

Kokouspöytäkirjat

9.4.2019 Yhdistyksen kokous, pöytäkirja

23.2.2019 Kevätkokous, pöytäkirja

10.12.2018 Syyskokous, pöytäkirja

28.5.-3.6.2018 Sähköinen kokous, pöytäkirja

19.2.2018 Kevätkokous, pöytäkirja

30.11.2017 Syyskokous, pöytäkirja

Kerhon säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Troijan Hevonen on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan alainen rekisteröimätön yhdistys. Yhdistyksen virallinen nimi on Troijan Hevonen – Helsingin yliopiston hevosharrastajat. Nimestä voidaan käyttää myös lyhennettyä muotoa Troijan Hevonen. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 1. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Helsingin yliopiston hevosharrastajat tiedekuntaa ja harrastusmuotoa katsomatta.

 1. Yhdistyksen toimintamuodot

Toiminta muodostuu vuoden aikana järjestettävistä opintoretkistä, osallistumisista erilaisiin hevostapahtumiin, ratsastustunneista ja -retkistä, talkootöistä ja omien luentojen yms. järjestämisistä päämääränä jäsenien hevostaidon parantaminen ja hevospiireihin verkostoituminen. Yhteistyötä erilaisten kumppaneiden, kuten muiden järjestöjen ja seurojen, kanssa järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi lisäksi järjestää maksullisia illanviettoja, muita tapahtumia ja myyjäisiä, myydä yhdistyksen logolla varustettuja tuotteita sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

 1. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Uusien jäsenten hyväksymisestä päättävät jäsenrekisterivastaavat. Jäseneksi voi liittyä myös henkilö, joka ei opiskele Helsingin Yliopistossa. Jäsenrekisterivastaavat voivat tarvittaessa jättää hyväksymättä jäseneksi henkilön, joka ei ole HYY:n jäsen, varmistaakseen että valtaosa jäsenistä on HYY:n jäseniä. Opiskeluaikana liittyneet jäsenet voivat kuitenkin jatkaa jäsenenä myös opiskeluiden päättymisen jälkeen.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksestä kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi myös, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan ennalta ilmoitettuun eräpäivään mennessä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä tai sen järjestämään toimintaan ilmoittautumalla sitoutunut tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen. Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle. Kirjalliseksi katsotaan myös sähköpostitse toimitettu päätös. Erottamispäätöstä koskevia sääntöjä ei sovelleta tilanteisiin, joissa jäsen katsotaan eronneeksi jäsenmaksun suorittamatta jättämisen perusteella.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Mikäli jäsen- ja liittymismaksu suoritetaan 1.8. tai sen jälkeen, kestää jäsenyys kuluvan kalenterivuoden sekä koko seuraavan kalenterivuoden. Mikäli jäsenmaksu on maksettu tätä ennen, jäsenyys kestää kuluvan kalenterivuoden ajan.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen nimetään vähintään puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä näiden lisäksi vähintään kaksi (2) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen vastuuvapaudesta päätetään yhdistyksen kevätkokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös puhelimitse tai muulla etäyhteydellä. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun siitä on tiedotettu hallituksen sopimalla tavalla ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Toiminnantarkastajat

Yhdistykselle valitaan syyskokouksessa yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi kalenterivuosi.

 1. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, 12 kk. Tilinpäätös vahvistetaan yhdistyksen kevätkokouksessa. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikko ennen kokousta.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa yhdistyksen hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle pääasiassa yhdistyksen sähköpostilistalla ja tarvittaessa muulla ilmoituksella vähintään viikko ennen kokousta.

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
 6. Liittymis- ja jäsenmaksun vahvistaminen
 7. Hallituksen puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin sekä muiden jäsenten valinta
 8. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 9. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

 1. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen jäljelle jäävät varat lahjoitetaan viimeisessä yhdistyksen kokouksessa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa päätetylle hyväntekeväisyyskohteelle.